(

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


SmeeHaak.GIF

Kapitein Haak is de schuilnaam van een lange reeks amateurfilosofen, die zich kenbaar maken door teksten te voorzien van een haakje. Niet zomaar een haakje, maar een open haakje, en dat ziet er als volgt uit:

(


Dit haakje is hun paraaf, en hoeft niet noodzakelijk rood te zijn; de tussenkomst van de huidige titelhouder, hierboven, is rood gekleurd om beter op te vallen in het aan hem (of haar) en zijn (of haar) voorgangers (of voorgangsters) gewijd artikel.

Kapitein Haak de Eerste[bewerken]

Een anonieme Soemeriër, die we gemakshalve aanduiden met "Kapitein Haak de Eerste", pleegde een onschuldige doch veelzeggende literaire ingreep, door op 3 maart 3086 vóór C. een kleitablet met het kenmerkende hoekige spijkerschrift te voorzien van een rechtopstaande kromme. Deze haak zette de inhoud van de tekst die vlak daarna kwam in een ander daglicht, en gaf de onbekende ingrijper het nog steeds gebruikte pseudoniem "Kapitein Haak". De toevoeging "de Eerste" kwam veel later, toen men een overzicht wenste te krijgen over een steeds groeiende reeks "Kapiteins Haak".

Vandaal of filosoof?[bewerken]

Toen lezers van het tablet de interventie merkten (ze konden ze niet ongedaan maken zonder het tablet, en dus de rest van de tekst, onherstelbaar te beschadigen), vroegen ze zich heel even af of ze met een vandaal te maken hadden, of met iemand die iets kwijt wou. Aangezien er pas voor het eerst sprake zou zijn van Vandalen in de IIde eeuw vóór onze tijdrekening, werd meteen gekozen voor de tweede optie, en om de pil te vergulden werd de auteur van de kromme een "filosoof" genoemd. Binnen het jaar werd onder druk van het Soemerische filosofengilde het woord "amateur" toegevoegd.

Haak[bewerken]

Nóg een jaar later werd het van de heersende schrijfstijl sterk afwijkende teken een "haak" genoemd, wegens de overeenkomst met de vishaken waarmee de Soemerische palingvissers hun inkomen verdienden, en nóg een jaar later, toen meer van die tekens begonnen op te duiken, werden ze allemaal toegeschreven aan éénzelfde auteur, die (vooral door de ongeletterde bevolking) "Kapitein Haak" werd gedoopt.

Opvolging[bewerken]

Omdat de haken bleven opduiken lang nadat de redelijke termijn voor een mensenleven (de gemiddelde leeftijd was toen vastgesteld op 32 jaar voor mannen, en op 38 voor vrouwen) was verstreken, werd algemeen aangenomen dat Kapitein Haak een opvolger had. Daarbij werd, in één moeite door, ook aangenomen dat iemand met zo'n bezigheid geen interesse kon hebben voor het creëren van een nageslacht, en dat Kapitein Haak zijn opvolger aangeduid had. Na het nogmaals overschrijden van weer eens een redelijke termijn, werd (nog altijd even algemeen, ja zelfs unaniem) aangenomen dat ook de tweede Kapitein Haak een opvolger had aangeduid, en deze derde Kapitein Haak was de eerste die meteen een nummer (het nummer drie, de voorgangers werden genummerd met terugwerkende kracht) kreeg opgespeld. Bij wijze van spreken dan, want tot dusver had nog niemand het auteurschap van de haken opgeëist.

Haaks(e) filosofie[bewerken]

Kapitein Haak de Eerste was, welicht buiten zijn weten om, tot amateurfilosoof gepromoveerd, maar wat die filosofie precies inhield, bleef vager dan welke filosofische stelling dan ook. Pas toen een praktisch aangelegde drukkersgast aan het begin van de XVIde eeuw een gespiegelde versie van het teken gebruikte om het einde van een door de haak gemarkeerd zinsdeel aan te duiden, kreeg de haak literaire waarde. Men sprak zelfs van het openen en sluiten van haken, ook wel eens liefkozend "haakjes" genoemd. Nu kon Kapitein Haak zijn (nog steeds vage) filosofie pas écht van wal laten steken, door in plaats van op (schijnbaar) willekeurige plaatsen haken toe te voegen aan teksten, op (even schijnbaar) willekeurige plaatsen gespiegelde haken te verwijderen.
Net nu haken een praktisch gebruik hadden gekregen, werden bij de vleet onmogelijke situaties gecreëerd wanneer haakjes wel geopend werden, maar niet gesloten, aldus de rest van een (soms ettelijke hoofdstukken van een boek beslaande tekst even obscuur als onbegrijpelijk te maken. Soms worden haakjes tweemaal, of meermalen geopend zonder dat van enige sluiting sprake is! Kort vóór zijn dood in 1662 had de Franse wiskundige Blaise Pascal het gebruik van haakjes in wiskunde ingevoerd, en maakte (gelukkig niet meer mee mee hoe wiskundige formules in complete wartaal ontaardden, en hoe dit de reputatie van het vak onherstelbare schade toebracht.


Kapiteins, kapiteinen en kapiteinessen[bewerken]

Het beroemde Xerxestablet (genoemd naar de Iraakse boer die het in 1926 opgroef, met de tot nu toe oudste vondst van Kapitein Haaks activiteit.

Omdat er Kapitein Haak de Eerste het nodig had gevonden om een opvolger aan te stellen, is het voor de wetenschappelijk aangelegde Oncyclopedialezer al meteen duidelijk geworden dat er doorheen de geschiedenis meer dan één "Kapitein Haak", is geweest, en in troebele tijden zelfs meer dan één tegelijk, zoals ten tijde van de "Avignonkapiteins" Daarom werd al door de vijfde Kapitein Haak duidelijk gesteld dat het meervoud van "Kapitein Haak" enkel en alleen "Kapiteins Haak" mocht zijn, "ongeacht het aantal of het geslacht".

Aantal Kapiteins Haak[bewerken]

Het aantal Kapiteins Haak wordt, van de XXXIste eeuw vóór onze jaartelling tot nu, op minstens 250 geschat (50 eeuwen, à rato van 5 Kapiteins Haak per eeuw. Minstens, want vooral in roerige tijden zullen Kapiteins Haak minder lang geleefd hebben dan in vreedzame tijden, en bovendien waren er soms "tegenkapiteins" actief, zoals in Avignon (Frankrijk aan het einde van de XIVde en het begin van de XVde eeuw, en in Utrecht in 1523. Gemakkelijkheidshalve wordt vaak het getal 300 gehanteerd. Voor onderzoekers ligt hier een groot onontgonnen veld open.

Geslacht[bewerken]

De anonimiteit van het grote meerderheid der Kapiteins Haak laat toe te overwegen dat af en toe een vrouwelijke kapitein werd aangewezen, bijvoorbeeld bij gebrek aan een passende mannelijke opvolger. De door de vijfde Kapitein Haak uitgevaardigde regel omtrent het meervoud van de titel wees al op die mogelijkheid (vooral het stukje "ongeacht het aantal of het geslacht", al zal de persoon in kwestie dat eerder theoretisch hebben bedoeld. Tenzij de status van de vrouw 50 eeuwen geleden hoger geschat werd dan heden ten dage, natuurlijk.

Beroemd en anoniem[bewerken]

Het valt niet mee om tegelijkertijd beroemd én anoniem te zijn, maar elke nieuwe Kapitein Haak wordt verondersteld te weten wat hem (of haar te wachten staat. Aangezien de titel "Kapitein Haak" door derden werd gegeven, weten we niet eens zeker of de Kapiteins Haak die titel wel appreciëren, laat staan zelf gebruiken (alleen van de "tegenkapiteins" weten we dat ze de titel gebruikten, wat enigszins logisch lijkt, aangezien ze zich anders niet hadden kunnen afzetten tegen de "reguliere" Kapiteins Haak. We mogen dus met een gerust geweten spreken over anonimiteit.

Beroemde onanonyme Kapiteins Haak[bewerken]

Niet alle Kapiteins Haak opereerden anoniem: halverwege de XVIIde eeuw was er in de Caraïbische Zee een Engelse piraat actief, die kort na zijn welverdiende opruststelling de nieuwe Kapitein Haak werd, maar daar nogal luidruchtig over was. Zijn Kapitein-Haaktitel, gecombineerd met zijn sterke verhalen uit zijn piratentijd, inspireerde aan het begin van de XXste eeuw de Schotse schrijver J.M. Barrie, die hem tot tegenstander van zijn nieuwe held Peter Pan bombardeerde. Hoewel de Noorse koningen Haakon I tot en met VII uitkwamen voor hun Kapitein-Haakzijn, ontkent de huidige Noorse kroonprins Haakon niet alleen zijn betrokkenheid bij deze kwestie, maar ook die van zijn zeven illustere (in Noorwegen toch voorgangers. Een blik op de volgende paragraaf geeft hem daarin volmondig gelijk, al laat de handtekening die hij al op talloze documenten heeft achtergelaten toch enige twijfel over zijn oprechtheid bestaan. Hij tekent namelijk steevast met :))) ...

Kapitein Haak nu[bewerken]

Van de huidige Kapitein Haak weten we enkel dat hij anoniem is, en dat hij zich toegang kan verschaffen tot zowat alle computers in de hele wereld. Immers, overal worden haakjes geopend zonder dat ze ook gesloten worden, aldus chaos veroorzakend en terreur zaaiend in vredesverdragen, leningen, verzekeringspolissen en arbeidsovereenkomsten. Gezien de macht die achter de getroffen partijen schuilt, heeft de huidige Kapitein Haak er zelfs het allergrootste belang bij om zijn ( of haar anonimiiteit te handhaven, en het doorgeven van de fakkel wordt meer en meer een delicate zaak.

Superheld of mythe?[bewerken]

Zeker nu kan het stelselmatig en wereldwijd laten opduiken van ongesloten haakjes in zelfs de meest vertrouwelijke documenten beslist een bovenmenselijke tour de force genoemd worden. Toch blijft erkenning als superheld uit, en wel om twee redenen:

  • Kapitein is niet één persoon, maar minstens 250, al opereren zij niet simultaan, maar verspreid over 50 eeuwen;
  • zijn (of haar acties komen zelden het menselijke ras ten goede, omdat de verwarring die ze zaaien nog nooit een aanwijsbaar nut hebben gehad.

Het superheldendom van Kapitein Haak is dus hangende, en hij (of zij ook, indien het ooit tot ontmaskering komt.

Captain mad.jpg
Kapiteins en zielsverwanten

Kapitein Brazil · Kapitein Haak · Kapitein Haddock · Kapitein Iglo · Kapitein Kees · Kapitein Koek · Kapitein Onduidelijk
Kapitein Onzinnig · Kapitein Overduidelijk · Kapitein Overmoedig · Kapitein Oxymoron · Kapitein Paradox · Kapitein Zeppos
Dingen die Kapitein Overduidelijk onduidelijk vindt · Generaal Pardon · Majoor Bosshardt · Piet Piraat · Zwartbaard