Bennekom

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bennekom.
Plaats in Nederland
Wapen van Bennekom. Ja, ik weet het. Voor mij wordt het ook laat 's avonds. Ook bij mij lekt de inspiratie wel eens weg.
Wapen van Bennekom. Ja, ik weet het. Voor mij wordt het ook laat 's avonds. Ook bij mij lekt de inspiratie wel eens weg.
Basisgegevens
Motto “Ik eerst!”
Provincie Gelria / Veluwsch Overkwartier
Land Nederland
Burgemeester wordt niet bekend gesteld
Oppervlakte vijf Morgen gaans in het rond
Inwoners 12.000
Politiek Reli-dominant Baljuwschap
Overige
Behorend bij de stam: Latin-Saksisch
Taal: Saksisch latijn
Wat preciezer alsjeblieft: plat gebrabbel, geklik, gefluit
Verder nog iets? Nee, eigenlijk niet.
Portaal  Portaalicoon Plaats

Bennekom is een museumdorp op de Veluwe en is gelegen op de rand van het Centraal Wagenings Moeras, tussen Wageningen en Ede. Het Gelderse dorp geniet vooral bekendheid door haar ontwikkeling, die omstreeks de veertiende eeuw op vrijwel alle gebieden tot stilstaan is gekomen. Niettemin mag het dorp zich in enige belangstelling verheugen.

Ontstaan[bewerken]

Net als de meeste andere kernen op de Veluwe is Bennekom al zeer oud. Dit moge ondermeer blijken uit de Pyramide van Bennekom (plm. 3500 voor Christus), de menhir van de Kraats (ook uit die tijd) en natuurlijk de Bennekomsche Steencirkel (2800 voor Christus maar meer waarschijnlijk gewoon in 1965 als toeristisch trekkertje gebouwd)

Naamsbetekenis[bewerken]

De naam 'Bennekom' is oorspronkelijk Romeins (Latijn) en afkomstig van Benni comio. Het eerste deel 'Benni' is de ontkenning in de eerste persoon enkelvoud en in het Nederlands overgenomen als 'ik ben niet'. Het tweede deel, 'comio', is de imperatief van 'van hier'. De naam laat zich 't best vertalen als 'Ik ben niet van hier'. Hieruit kan men een belangrijke Bennekomse eigenschap lezen: een Bennekommer is inderdaad niet van hier of breder, van deze wereld.

Geschiedenis[bewerken]

Als vermeld bergt Bennekom vele prehistorische monumenten in haar gebied. Het gebied is overigens ouder.

De oudste nederzetting is ontdekt iets ten noorden van het viaduct onder de A-12. Het betreft een een jagerskamp (soort seizoenscamping) van de Neanderthalers. Dit wordt bevestigd door de huidige Neanderthaler gemeenschap "Captain Caveman", een vereniging van afstammelingen van de Neanderthalers waarvan vrijwel elke Bennekommer lid is.

In de late steentijd is Bennekom al een grote gemeenschap. De plaatselijke farao laat er zijn piramide bouwen door slaven uit Ede en Veenendaal, hunebedden worden opgericht waarin de verschillende religies hun erediensten uitvoeren en de A-12 wordt verhard. De Neanderthaler adel woont apart van de rest van de gemeenschap bij de grote drinkplas 'Hoekelom' (de naam is jonger en komt uit het Nedersaksisch: 'Hoe kump 'ier de lakom' ofwel 'vanwaar komt deze plas') De zeven teruggevonden hunebedden zullen later dienst doen als fundament voor het huidige kasteel/landhuis.

Gedurende de ijzertijd, nieuwe bronstijd, Romeinse tijd en oude Testament woont de bevolking op kleine, met lage dijkjes afgeperkte, stukjes grond waarvan de restanten overal in de bossen rond Bennekom zijn terug te vinden. Op de lage dijkjes hebben oorspronkelijk prikkeldraadhekjes gestaan. Omdat hier niets van teruggevonden is, gaan de archeologen er van uit dat dit prikkeldraad hergebruikt is in een andere toepassing.

Kolonisatie[bewerken]

Als de bevolking door samenvoeging met de Romeinen belangrijkt groeit, wordt gezocht naar nieuwe bewoningsplekken. Het zou voor de hand liggen indien de bewoningskern opgeschoven zou zijn richting Renkumsche Heide, maar dat mag niet van de Renkummers en daar zijn ze heel streng in! En terecht! Zullen we nou krijgen!

De uitbreiding wordt gezocht in westelijke richting, over de verbindingsweg Ede-Wageningen, het Centraal Wagenings Moeras in. Hier ontstaat in de 4e eeuw buurtschap de Kraats dewelke wordt uitgebouwd tot de Vesting Harslo. Deze vesting is het regionale middelpunt tijdens de Geldersche Oorlogen, de Tachtigjarige Oorlog, de Oostenrijkse Successie-oorlog en de inval van de Renkummers. De vesting is in 1922 ontmanteld vanwege de heersende mond- en klauwzeer, er resteert nu slechts de naam.

Romanisatie (1e eeuw voor Christus - 475 na Christus)[bewerken]

Omdat de Romeinen niet welkom zijn in Wageningen en Renkum zoeken ze hunn heil bij het wat eenvoudiger volk aan de rand van het Centraal Wagenings Moeras. Zij vermengden zich met succes met de plaatselijke bevolking (het zijn nu eenmaal Italianen, nietwaar) en de plaatsnaam komt uit deze periode. In deze periode worden de enige bekende stenen gebouwen neergezet (naast de hunebedden, de menhirs, de pyramide en de steencirkel) waarvan een klein deel nog resteert.

De romanisatie brengt ook de taal naar Bennekom. Uit inscripties, maar ook uit restanten die tot op de dag van vandaag in de Bennekomse taal worden gevonden, blijkt dat de Bennekommer van oorsprong nauwelijks vocaal communiceerde. Een beperkte vocabulaire aan klanken, waaronder klik- en fluittonen, stelden hem in staat zijn bedoelingen duidelijk te maken. Wetenschappers gaan er van uit dat het gebrek aan gesproken taal werd gecompenseerd door arm- en lichaamsbewegingen, zoals nog steeds waar te nemen bij de gemiddelde Bennekommer. Zie ook paragraaf 'taal'.

Middeleeuwen[bewerken]

De middeleeuwen en dan met name de donkere middeleeuwen zijn vrijwel ongemerkt aan het toch al niet zo verlichte Bennekom voorbij gegaan. Aan het eind van de middeleeuwen, omstreeks de 14e eeuw, doet zich een ongebruikelijk fenomeen voor wat alleen in Arabisch-sprekende landen gekend wordt: in deze eeuw houdt de ontwikkeling op. Op vrijwel alle gebieden is er vanaf dat moment geen vernieuwing meer waarneembaar. De oorzaak hiervan wordt gezocht in de socio-religieuze sfeer. Hier houdt de geschiedenis echter niet op!

Tijdens de Gederlsche oorlogen (1324 - 1953) levert Bennekom de Prefect voor Wageningen waarmee de vriendschapsband met Wageningen voorgoed is ggesmeed. Ook levert Bennekom een belangrijk krijgsheer; de plunderaar en kinderverkrachter Bennekommer Godfriedt van Bouillon onderneemt met zijn bende 'de Zwarte Hand' een kruistocht tegen Veenendaal, op dat moment een vijandelijke vesting aan de westzijde van het Centraal Wagenings Moeras. Andere bekende namen zijn: Willem van Oranje, Julius Ceasar, Ronald Reagan, Attila de Hun. Zij hebben echter niets met de geschiedenis van Bennekom van doen.

Later tot en met vandaag[bewerken]

Ondanks de ontwikkelingsstop van de 14e eeuw zijn er toch wat zaken die vernoemd moeten worden en die invloed hebben uitgeoefend op de geschiedenis (niet zozeer de ontwikkeling) van het dorp en haar gemeenschap.

Bennekomse Stoomtrein Wezen[bewerken]

Na de uitvinding van de stoomlocomotief door Leeghwater (eind 17e eeuw) krijgt ook Bennekom een aansluiting. Het Centraal Station (CS Bennekom-stad) wordt tegenover de huidige Alexander de Grote kerk gebouwd. Met vijftien zelfstandige sporen en een industrieel industrie-rangeerterrein met loshaven is dit best wel een complex dat diep ingrijpt in het dagelijkse leven van de Bennekommer. Het spoorcomplex en stationnementen worden in de Napoleontische tijd afgebroken omdat ook Napoleon (van oorsprong ook een Bennekommer!) er niet in gelooft.

Het verhaal over het Bennekommer treinavontuur is niet compleet zonder de legende te vermelden. Een oude Bennekommer stond eens langs het Westerspoor te kijken toen hij, in bijzijn van andere Neanderthalers, uitriep: "(vertaald) Moge den Heere mij tot in de lengte der tijden en tot aan de jongste dag ter plekkke verstijven als die onzin (spoorwegen. red.) ooit tot een succes zal worden!". Op dat moment opende de hemel zich (in Bennekom is het altijd bewolkt) en een luide donderende stem riep "Zoo zult gij verstijven tot aan den jongsten dag!" aldus geschiedde. De man staat er nog steeds, vlakbij de kerk.

Napoleon[bewerken]

In hotel "het Hobbelig Hunnebed" zou Napoleon zijn laatste nacht voor de slag van Waterloo hebben doorgebracht. Dat heeft hij trouwens ook in 78 geregistreerde etablishementen rond Waterloo en Brussel gedaan. Het ware verstandig geweest als hij gewoon bij zijn troep was gebleven om daar de nacht door te brengen. Uit vermoeidheid was hij niet meer in staat een slag uit te voeren.

Tweede Wereldoorlog[bewerken]

Bennekom werd, in tegenstelling tot de rest van Nederland, niet door de Duitser bezet. Waardoor dit paragraafje aangenaam kort gehouden kan worden. Uit pieteit echter werd met Canada overeengekomen dat het dorp in 1985 zou worden bevrijd. Bennekom is hiermee het laatste dorp in Nederland dat de 5-mei-vieringen kent.

Religie[bewerken]

Alexander de Grote kerk

Geheel Bennekom is van lid van de Bennekomsche Kerk. Deze religie, geografisch bepaald tot het gebied van Bennekom en de Kraats, is een animistisch bepaalde monotheitische godsdienst waarvan de eredienst op de zondag plaatsvindt. Elementen van het Calvinisme zijn herkenbaar. Ondanks dat deze religie sinds de Romeinse tijd beleden wordt en daarom gerekend zou moeten worden tot de Rooms-katholieke Kerk, heeft Paus Clithoris IV de religie in de ban gedaan op straffe van debielisering van de aanhangers.

Middelpunt van de eredienst is de steencirkel in het bos, die overigens alleen aan Bennekommers bekend is gesteld. Als dependance dient de Alexander de Grote kerk in de dorpskern. Hoogtepunt van de rite is het urenlang, voor buitenstaanders onverstaanbaar, mompelen van de Belijdenis. Waarom is niet zo goed uit te leggen.

Bevolkingssamenstelling[bewerken]

Bennekom telt omgeveer 400 zielen en 12000 inwoners. Allen zijn Bennekoms. Allen zijn van hetzelfde geloof. Allen lopen iets voorover.

Onderwijs[bewerken]

Onderwijs in Bennekom

Door haar speciale uitzonderingspositie is Bennekom vrijgesteld van de leerplicht conform de Mammoetwet en de Wet op de Basisscholen, waardoor er dus kans is op enige intellectuele ontwikkeling. Het onderwijs richt zich voornamelijk op levenskunsten als speerwerpen, speer terug halen, stenen gooien naar kleine knaagdieren, verwondingen door beten van kleine knaagdieren behandelen, netjes articuleren van klik- en fluittonen en voortplantingsleer.

Politiek en bestuursvorm[bewerken]

Iedereen in Bennekom denkt hetzelfde hetgeen de politiek aanmerkelijk vereenvoudigd.

Bennekom wordt bestuurd door 1 man die tevens een religieus leider is. Oorspronkelijk heette deze functie 'prefect' maar is later vervangen door Baljuw. De Baljuw is geen verantwoording verschuldigd aan de dorpsgemeenschap omdat iedereen hetzelfde denkt en vindt. Een fout van de Baljuw is daarmee automatisch een fout van allen en wordt de Baljuw dus vergeven. Het Baljuwschap is erfelijk zodat iedere Bennekommer in aanmerking kan komen.

Taal[bewerken]

Het Bennekoms is een aparte taal, rangerend onder de (neder)saksische talen en zou daarmee voor ons normale mensen goed te volgen moeten zijn. Door inmenging echter van de Latijnse taal der Romeinen en de vele rudimenten uit de prehistorische tijd, is de taal volledig onbegrijpbaar.

Het Bennekoms kent geen geschreven bronnen of schriftafspraken. De Baljuw onthoudt alles wat belangrijk is en vertelt dat aan zijn dorpsgenoten op verzoek.

}